แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)
พื้นที่ C ต.ตับเต่า | วันที่: 15/01/2565
แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)
พื้นที่ C ต.ตับเต่า | วันที่: 15/01/2565
*หมายเหตุ เพื่อแสดงภาพความเสี่ยงต่อพื้นที่ที่เหมาะสม ควรใช้อัตราส่วนที่ 1:200
ขอบเขต
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ขอบเขตพื้นที่จังหวัด
ระดับความเสี่ยง
0.0 - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5 0.5 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 - 1.0

ปริมาณน้ำฝนรายวัน

รหัสสถานี สถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0046 บ้านห้วยหาน อ.เวียงแก่น 0.0
STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี อ.เทิง 0.0
STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน อ.เวียงแก่น 0.0

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด

รหัสสถานี ปริมาณน้ำฝนสะสม (มม.)
STN0046 0.0
STN0384 0.0
STN0399 0.0
หมายเหตุ * ข้อมูลสถิติน้ำฝนสะสมโดยเฉลี่ย 5 ปี

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด