แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)
พื้นที่ B ต.แม่สลองนอก | วันที่: 15/01/2565
แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)
พื้นที่ B ต.แม่สลองนอก | วันที่: 15/01/2565
*หมายเหตุ เพื่อแสดงภาพความเสี่ยงต่อพื้นที่ที่เหมาะสม ควรใช้อัตราส่วนที่ 1:200
ขอบเขต
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ขอบเขตพื้นที่จังหวัด
ระดับความเสี่ยง
0.0 - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5 0.5 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 - 1.0

ปริมาณน้ำฝนรายวัน

รหัสสถานี สถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0183 บ้านแม่แสลป อ.แม่ฟ้าหลวง 0.0
STN0195 บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง 0.0
STN0401 บ้านผาเดื่อ อ.แม่ฟ้าหลวง 0.0

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด

รหัสสถานี ปริมาณน้ำฝนสะสม (มม.)
STN0183 0.0
STN0195 0.0
STN0401 0.0
หมายเหตุ * ข้อมูลสถิติน้ำฝนสะสมโดยเฉลี่ย 5 ปี

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด